Udostępnij:

oplata miejscowa

Opłata miejscowa (tzw. klimatyczne) to interesujący temat dla każdego turysty jak i dla osób prowadzących usługi turystyczne w nadmorskiej miejscowości. Czy już szukałeś uchwały określającej stawkę opłaty miejscowej na rok 2017 dla Jarosławca? Nawet jeśli trafiłeś na Biuletyn Informacji Publicznej naszej gminy Postomino to takiej uchwały nie znalazłeś, prawda?

Zastanawiasz się dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Takiej uchwały radni Rady Gminy Postomino nie uchwalili. Oznacza to, że w roku 2017 obowiązuje „stara" uchwała.

Dokładnie obowiązującym dokumentem jest: UCHWAŁA NR XI/112/15 RADY GMINY POSTOMINO z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru, która określa opłatę miejscową w kwocie2,15 zł.


Dla zainteresowanych zamieszczamy pełną treść wskazanej uchwały RG:

UCHWAŁA NR XI/112/15
RADY GMINY POSTOMINO
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie określenia opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.- Dz. U. 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 17 ust.1 pkt 1 i art. 19 pkt 1 lit. b, c oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.- Dz. U. 2014 r. poz. 849; Dz. U. z 2015 r. poz.528, poz.774, poz. 1045, poz. 1283) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się opłatę miejscową od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

§ 2.

Opłata miejscowa będzie pobierana w miejscowościach określonych uchwałą Rady Gminy Postomino Nr XXV/256/08 z dnia 08 listopada 2008r.

§ 3.

Opłata miejscowa wynosi - za każdą rozpoczętą dobę pobytu - 2,15 zł.

§ 4.

Zwalnia się z opłaty miejscowej pobyt dzieci do lat -4-rech.

§ 5.

Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

 1. Opłatę miejscową pobierają:
  1) biura turystyczne, kierownicy, właściciele, dzierżawcy ośrodków wczasowych, pól campingowych i namiotowych, hoteli, sanatoriów, zakładów uzdrowiskowych - bądź wyznaczone przez nich osoby;
  2) właściciele, dzierżawcy i najemcy pensjonatów, domów gościnnych, kwater prywatnych, domów letniskowych - bądź wyznaczone przez nich osoby.
 2. Opłatę miejscową pobiera się na drukach kwitariuszy przychodowych pobranych z Urzędu Gminy bądź na własnych dowodach wpłaty inkasenta. Szczegółowe zasady poboru określi porozumienie zawarte z inkasentem.
 3. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty.
 4. Poboru opłaty miejscowej dokonują inkasenci określeni w § 4 ust.1.
 5. Rozliczenie z pobranej opłaty miejscowej następuje w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
 6. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać:
  - imię i nazwisko oraz adres osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,
  - datę i godz. rozpoczęcia pobytu oraz datę i godz. zakończenia pobytu.
  Ewidencja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej.

§ 6.

Traci moc uchwała Rady Gminy Postomino nr XLV/452/14 z dnia 24 października 2014 r. w spr. określenia opłaty miejscowej i zasad jej poboru.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie od 01 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Daniel Pakos

 

 Treść uchwały jest dostępna tutaj: http://www.postomino.bip.net.pl/?a=7286

Podziel się informacją

Masz ciekawą informację? Widziałeś coś nadzwyczajnego? Zrobiłeś świetne zdjęcie?

Podziel się z nami swoją informacją o Jarosławcu, prześlij zdjęcie:

biuro@jaroslawiec24.pl

baner-facebook-jar24

Pogoda w Jarosławcu

zakatek baner sponsor

sponsor

Facebook

Template by JoomlaShine