Udostępnij:

oplata-klimatyczna-2016

Mamy bardzo dobrą wiadomość dla turystów przybywających do Jarosławca w 2016 r. Otóż na ostatniej sesji Rady Gminy Postomino została uchwalona nowa uchwała ustalająca stawkę opłaty miejscowej (tzw. opłaty klimatycznej). Na 2016 rok ustalono obniżkę tej opłaty .

Obniżka oczywiście nie ma związku z pogorszeniem się klimatu. Jarosławiec jest jednym z najczystszych klimatycznie miejscowości. Jest to dobry ukłon włodarzy w stronę przybywających turystów.

Ads


Rada Gminy ustaliła opłatę miejscową w kwocie 2,15 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Dodajmy, że w roku 2015 opłata ta wynosiła 2,20 zł.

Poniżej zamieszczamy pełną treść uchwały RG:

UCHWAŁA NR XI/112/15
RADY GMINY POSTOMINO
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie określenia opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.- Dz. U. 2015 r., poz. 1515) w związku  z art. 17 ust.1 pkt 1 i art. 19 pkt 1 lit. b, c oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.- Dz. U. 2014 r. poz. 849; Dz. U. z 2015 r. poz.528,  poz.774, poz. 1045, poz. 1283) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się opłatę miejscową od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę  w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

§ 2.

Opłata miejscowa będzie pobierana w miejscowościach określonych uchwałą Rady  Gminy Postomino Nr XXV/256/08 z dnia 08 listopada 2008r.

§ 3.

Opłata miejscowa wynosi - za każdą rozpoczętą dobę pobytu - 2,15 zł.

§ 4.

Zwalnia się z opłaty miejscowej pobyt dzieci do lat -4-rech.

§ 5.

Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

 1. Opłatę miejscową pobierają:
  1) biura turystyczne, kierownicy, właściciele, dzierżawcy ośrodków wczasowych, pól  campingowych i namiotowych, hoteli, sanatoriów, zakładów uzdrowiskowych - bądź  wyznaczone przez nich osoby;
  2) właściciele, dzierżawcy i najemcy pensjonatów, domów gościnnych, kwater prywatnych,  domów letniskowych - bądź wyznaczone przez nich osoby.
 2. Opłatę miejscową pobiera się na drukach kwitariuszy przychodowych pobranych  z Urzędu Gminy bądź na własnych dowodach wpłaty inkasenta. Szczegółowe zasady poboru  określi porozumienie zawarte z inkasentem.
 3. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty.
 4. Poboru opłaty miejscowej dokonują inkasenci określeni w § 4 ust.1.
 5. Rozliczenie z pobranej opłaty miejscowej następuje w terminie do 10-go dnia  następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
 6. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji  osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych  lub szkoleniowych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna  zawierać:
  - imię i nazwisko oraz adres osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,
  - datę i godz. rozpoczęcia pobytu oraz datę i godz. zakończenia pobytu.
  Ewidencja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej.

§ 6.

Traci moc uchwała Rady Gminy Postomino nr XLV/452/14 z dnia 24 października  2014 r. w spr. określenia opłaty miejscowej i zasad jej poboru.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie od 01 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy
D aniel Pakos

 

 Treść uchwały jest dostępna tutaj:  http://www.postomino.bip.net.pl/?a=7286

Ads

Podziel się informacją

Masz ciekawą informację? Widziałeś coś nadzwyczajnego? Zrobiłeś świetne zdjęcie?

Podziel się z nami swoją informacją o Jarosławcu, prześlij zdjęcie:

biuro@jaroslawiec24.pl

baner-facebook-jar24

Pogoda w Jarosławcu

zakatek baner sponsor

sponsor

Facebook

Template by JoomlaShine